Students

PhD

Wanli Yang (Co-advised with Xinran Liu, 2024--)
Hexiang Tan (Co-advised with Yuanzhuo Wang, 2021--)

Master

Jiajun Tan (Co-advised with Huawei Shen, 2022--)

Undergraduate

Xun Liu (2021--)

Alumni

Intern

Chong Chen (THU PhD; Huawei now)
Shiwen Wu (PhD Student at HKUST, now)
Shuchang Liu (Rutgers University PhD; Kuaishou, now)
Zhuofeng Wu (PhD candidate at University of Michigan, now)
Xu Xie (PKU PhD; JQ Investments, now)
Yuan Zhang (PKU PhD; Kuaishou, now)
Tianshu Lv (PKU PhD)